Dieta Plus

Poradnictwo Żywieniowe i Dietetyczne

Dietetyk w Opolu

o mnie artykuły wykłady audycje radiowe Trisomia 21 kalkulator RODO

Dieta Plus Opole

Joanna Gruszka

dietetyk kliniczny

dietaplus@interia.pl

www.dietaplus.plUsługi dietetyczne

Wizyta i cennik

Pomiar składu ciała

Przed wizytą wypełnij: ankietę

Rejestracja:
tel. 662 - 142 - 647


Gabinet:
Opole ul. Reymonta 49/5

Mapa dojazdu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisana/ny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych* /danych osobowych mojego dziecka* w zakresie czynności dotyczących realizacji umowy tj. wypełnieniem ankiety informacyjnej, kompleksowej opieki dietetycznej pacjenta wraz z przygotowania jadłospisu, wykonaniem badania pomiaru składu ciała przez gabinet Gruszka Joanna Poradnictwo Żywieniowe i Dietetyczne Dieta Plus z siedzibą 45-072 Opole, ul. Reymonta 49/5; NIP 7541772781.

Oświadczam że, dane osobowe przekazuję dobrowolnie, zostałam/łem zapoznana/ny z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej na odwrocie niniejszej zgody.

_________________________________________

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę

*- właściwe podkreślićKLUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 roku Dz.U. 2018, poz. 1000 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO pragnę poinformować Państwa o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

1. Administratorem danych jest Gruszka Joanna Dieta Plus Poradnictwo Żywieniowe i Dietetyczne z siedzibą 45-072 Opole ul. Reymonta 49/5; NIP 7541772781.

2. Administrator danych udziela wszelkich informacji w zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych osobiście lub przez kontakt telefoniczny poprzez numer telefonu 662-142-647 a także mailowo pod adresem dietaplus@interia.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a (tj. na podstawie wyrażenia zgody) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO”

4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom chyba że, wynika to z przepisów prawa lub z umów powierzenia przetwarzania danych zwartych przez Administratora. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

5. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Pacjentów w następujących kategoriach:
a) dane zwykłe w postaci: imienia i nazwiska, adresu email, telefonu kontaktowego;
b) dane szczególnych kategorii (dane wrażliwe) Pacjentów w postaci: płci, wieku, wzrostu, masy ciała, rodzaju wykonywanej pracy i aktywności fizycznej, informacji o paleniu papierosów, spożyciu alkoholu, nawykach żywieniowych, zwyczajowym jadłospisie, stanie zdrowia (przebyte ostatnio zabiegi, choroby i problemy zdrowotne pacjenta oraz choroby występujące w rodzinie), zażywanych lekach i suplementach oraz innych, uzyskanych podczas przeprowadzonego wywiadu i wynikających z wypełnienia ankiety.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przez przepisy prawa, a w przypadku wcześniej wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych – do momentu wycofania przez Państwa zgód.

7. Pacjent ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz uzyskania kopii danych. Pacjent ma prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8. Pacjent w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie u. Stawki 2.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wykonywanie umowy i wykonania badania.